Den som fått ett beslut om skattetillägg för felaktiga uppgifter får inte sedan åtalas för samma fel. Det har Högsta domstolen nu fastslagit. Beslutet är enhälligt och innebär att domstolens praxis ändras.

Det svenska systemet, där en person först kan beläggas med skattetillägg från Skatteverket, och sedan dömas för skattebrott för samma gärning har länge varit omdiskuterat. Den enskilde har nämligren enligt både ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden, den så kallade ne bis in idem-principen. HD tog därför upp frågan i plenum, med samtliga domare medverkande.

I beslutet, som var enhälligt, har HD tagit hänsyn till en dom från EU-domstolen om mervärdesskatt. Högsta domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

Läs domen.