Utredaren, före detta överåklagare Nils Rekke, har överlämnat betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (SOU 2013:39) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda en konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll framtagen av Europarådet och för att genomföra ett kommande EU-direktiv om angrepp mot informationssystem.

Nils Rekke föreslår att det införs två nya straffprocessuella tvångsmedel: dels möjligheten att förelägga någon att under viss tid bevara elektroniska uppgifter och dels föreläggande att lämna upplysningar som behövs för att ett beslut om husrannsakan i it-miljö ska kunna genomföras.

Utredningen konstaterar också att det behövs skärpt straff för dataintrång för att kunna möta storskaliga eller på annat sätt allvarliga angrepp mot informationssystem. Den nuvarande straffskalan för dataintrång som sträcker sig upp till fängelse i två år kom till i en annan tid och tillgodoser inte dagens skyddsbehov.

Utredningen föreslår därför att det införs en särskild straffskala för grovt dataintrång. Straffskalan ska sträcka sig från fängelse sex månader till fängelse sex år.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Till betänkandet