Den 1 juli 2010 trädde ett antal lagändringar i kraft med syftet att utreda brott begångna av barn under 15 år i större utsträckning och mer effektivt. Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu fått i uppdrag av regeringen att säkerställa att dessa lagändringar lett till förväntat resultat i den praktiska hanteringen av ungdomsbrott.

De nya bestämmelserna innebar bland annat att befogenheten att inleda en utredning vid brott begångna av barn under 15 år utökats och att en möjlighet att vidta tvångsvisa drogtester av barn som misstänks ha använt narkotika införts. Syftet var att förbättra socialtjänstens underlag för bedömning av vilka stödjande insatser som behövs i förhållande till barn under 15 år som begår brott.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2014.