Förbudet mot politisk reklam i radio och TV i Storbritannien strider inte mot Europakonventionens artikel 10 om skydd för yttrandefriheten. Det fann Europadomstolen i en dom den 22 april.

Animal Defenders International är en ideell förening för att skydda djur mot lidande, som bedriver kampanjer för att påverka opinionen och få till stånd ändringar av lagar och regler. När Animal Defenders ville visa ett TV-reklaminslag vägrade det organ som då förhandsgranskade TV-reklam i Storbritannien, Broadcast Advertising Clearance Centre (BACC), att godkänna inslaget. BACC hänvisade till lagbestämmelserna i den brittiska Communications Act som förbjuder sändning av reklam av politisk natur. BACC:s beslut fastställdes av High Court och av laglorderna i brittiska överhuset.

I sin dom fann Europadomstolen bland annat följande.

  • Förbudet mot politisk reklam hade granskats ingående av parlamentariska organ och domstolar i Storbritannien, med beaktande av Europadomstolens praxis.
  • Förbudet gällde bara reklam, och den klagande organisationen hade tillgång till alternativa medier. Dessutom var politiska partier, som är centrala för den demokratiska processen, undantagna från förbudet.
  • Eftersom det inte finns en gemensam europeisk uppfattning om politisk reklam i radio och TV, hade Storbritannien större utrymme att besluta om frågan.

Domstolen ansåg att Storbritannien hade givit övertygande skäl för förbudet mot politisk reklam och att det inte hade inskränkt Animal Defenders yttrandefrihet oproportionerligt. Därmed bröt Storbritannien inte mot artikel 10 i Europakonventionen.

Europadomstolen avgjorde målet i stor sammansättning, det vill säga med 17 av domstolens domare närvarande. Domstolens majoritet med nio domare röstade för domen, medan åtta av domarna hade avvikande meningar.