Rådman Katarina Persson har varit särskild utredare i utredningen av bättre villkor för gode män och förvaltare. Igår, den 2 maj, överlämnade hon betänkandet Vissa frågor om gode män och förvaltare till regeringen.

Syftet med utredningen har varit att säkerställa tillgången på kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Ett område som utredningen har behandlat är frågan om möjligheter för gode män och förvaltare att kunna bli entledigade även om en ersättare inte har utsetts. I uppdraget har det även ingått att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att dödsboet efter en god man eller förvaltare ska få lämpligt stöd i samband med redovisningen av huvudmannens egendom. Ytterligare en fråga har varit att överväga om överförmyndaren bör bistå tingsrätten med att inhämta utredning i ärenden om godmanskap och förvaltarskap, i vilka tingsrätten fattar beslut.

Betänkandet