Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det införs en obligatorisk skyldighet att tillhandahålla tolkning vid ett sammanträde inför rätten eller i ett polisförhör när den anklagade inte behärskar svenska. Domstolar eller brottsutredande myndigheter ska också vara skyldiga att översätta vissa handlingar i brottmål.

Dessutom vill regeringen se en höjning av kompetenskraven när det gäller de tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter. Om det är möjligt ska endast auktoriserade tolkar och översättare anlitas.

Lagrådsremissen har sin grund i ett EU-direktiv som är det första steget i arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål som EU enades om under det svenska EU-ordförandeskapet under 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.

Lagrådsremissen