I juni 2013 tillsatte riksåklagarens en arbetsgrupp med uppgift att se över hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. Arbetsgruppen redovisade sitt arbete den 3 februari 2014. Nu har Åklagarmyndigheten följt upp förslagen i rapporten med ett beslut om ett flertal åtgärder för att bereda förslagen.

Förslag om nya riktlinjer
Åklagarmyndigheten tillsätter en arbetsgrupp för att lämna förslag om riktlinjer med vägledning från riksåklagaren till åklagarna i frågor om restriktioner och häktningstider. Arbetsgruppen ska lämna ett förslag senast den 1 juli.

Samverkan med Kriminalvården
Åklagarmyndigheten ska också inom ramen för den samverkan som sker mellan myndigheten och Kriminalvården tillsätta en samverkansgrupp för att överväga de förslag som lämnas i rapporten om åtgärder som bör vidtas vid verkställigheten av beslut om häktning.

Samverkan med SKL
Vidare ska Utvecklingscentrum i Göteborg (UC Göteborg) ges i uppdrag att ta upp de förslag i rapporten som berör Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) inom ramen för den samverkan som sker mellan Åklagarmyndigheten och laboratoriet. UC Göteborg ska därefter göra bedömningar av hur rapportens förslag fortsättningsvis ska hanteras. Efter samråd med Rikspolisstyrelsen ska redovisning av uppdraget göras senast den 1 september.

Författningsändringar
Åklagarmyndigheter ger rättsavdelningen i uppdrag att utifrån arbetsgruppens rapport sammanställa de behov av författningsändringar som kan finnas på området, såväl sådant som redan är föremål för utredning och förslag som sådant som kräver ytterligare överväganden.

I det sammanhanget får Utvecklingscentrum i Stockholm i uppdrag att ta fram motsvarande underlag avseende behovet av ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utifrån sammanställningarna ska rättsavdelningen göra en bedömning av om en skrivelse till regeringen avseende författningsändringar ska tas fram. Sammanställningarna och bedömningen bör finnas klara senast den 13 juni.