Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förslag om nya regler för gode män

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en rad åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Förslaget innebär en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret. En god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.

Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår därför att den person som den enskilde önskar bli företrädd ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.

För att det ska gå att rekrytera tillräckligt många kompetenta gode män och förvaltare behöver det vidtas åtgärder som förbättrar villkoren för dem. Därför föreslår regeringen bland annat att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld.

För att effektivisera myndigheternas arbete föreslår regeringen att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. Länsstyrelsen ska framställa statisk som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare.

Dessa lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Lagrådsremiss Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare