Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD-beslut om kränkande kommentarer på webbplats

Högsta domstolen har prövat frågan om möjligheten till omodererade kommentarer på en webbplats med s.k. automatiskt grundlagsskydd medför att skyddet förloras.

Högsta domstolen anser att så inte behöver vara fallet. Frågan har betydelse t.ex. för vem som har ett straffrättsligt ansvar för förtal på en grundlagsskyddad webbplats.

I yttrandefrihetsgrundlagen används uttrycket databas (där definierat som en samling av information lagrad för automatiserad behandling). Om en databas (t.ex. en webbplats) har grundlagsskydd finns det en utgivare som ensam är ansvarig för informationen.

Grundlagsskyddet förutsätter att endast den som driver verksamheten kan ändra innehållet i databasen, t.ex. genom att föra in ny information i den. Det har därför förelegat osäkerhet om vad som gäller när en utomstående kan överföra information som direkt och utan föregående åtgärd blir tillgänglig på webbplatsen.

Högsta domstolen anser i sitt beslut att det är möjligt att betrakta information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas som en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening. Förutsättningen för det är att det tydligt framgår för användarna dels att utgivaren tillåter att utomstående utan föregående åtgärd kan tillföra information till webbplatsen, dels vilken information det är som i så fall inte omfattas av utgivarens ansvar. Grundlagsskyddet för den databas över vilken utgivaren ensam råder består då.

Med automatiskt grundlagsskydd för databasverksamhet avses att grundlagsskyddet föreligger pga. att verksamheten drivs av t.ex. redaktionen för en periodisk skrift (och alltså inte på grund av att utgivningsbevis har utfärdats för verksamheten).

 

Högsta domstolens beslut