Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lång väntan på domar från förvaltningsrätten

Förvaltningsrätternas handläggningstider är för långa, enligt Riksrevisionens granskning. Lagman Gudrun Antemar svarar att Förvaltningsrätten i Stockholm ska arbeta smartare.

Granskningen visar att förvaltningsrätterna behöver ha ett tydligare medborgarperspektiv, skriver Riksrevisionen som har granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Handläggningstiderna för socialförsäkringsmål, där sjukpenning och sjuk- aktivitetsersättning utgör nära hälften, är långa. Men skillnaderna är stora mellan olika förvaltningsrätter i landet – från knappt 7 till drygt 16 månader.

Landets 12 förvaltningsrätter har under flera år haft problem med att klara regeringens mål om att 75 procent av målen ska ta högst sex månader att avgöra. Under 2013 kom det in nästan 32 000 överklaganden till förvaltningsrätterna om socialförsäkringsmål, vilket är nästan en tredjedel av samtliga överklaganden som förvaltningsrätterna hanterar.

Bristande information
Granskningen visar också att den som överklagat ett beslut till förvaltningsrätten inte får information om att överklagandet har mottagits eller hur lång tid det kommer att ta att få en dom. Många som Riksrevisionen intervjuat tyckte att det var svårt att få reda på vad som förväntades av dem. En person som överklagar förväntas klara sig utan juridiskt ombud. Bristen på information kan leda till att man inte förstår och kan hantera processen, vilket ytterst är en fråga om rättssäkerhet.

Riksrevisionen skriver att Domstolsverket bör förbättra sitt stöd till förvaltningsrätterna när det gäller att utveckla informationen och effektivisera arbetsprocesserna. Regeringen bör tydligare styra mot högre effektivitet genom att se över förvaltningsrätternas verksamhetsmål.

Effektivisering pågår
Gudrun Antemar, lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm, tycker att Riksrevisionens rapport lyfter fram många värdefulla aspekter på att förvaltningsrätterna har möjlighet att effektivisera handläggningen. Det här ligger också i linje med ett pågående utvecklingsarbete för effektivisering som Förvaltningsrätten i Stockholm håller på med. Redan nu motsvarar handläggningstiderna för ekonomiskt bistånd regeringens mål, enligt Gudrun Antemar.

– Vi hade redan gjort en intern utredning och där finns många bra rekommendationer som ligger i linje med Riksrevisionens. Vi har redan börjat vårt arbete. Det finns anledning att se över arbetssätten och se om de kan bli mer effektiva och samtidigt bibehålla rättssäkerheten, säger Gudrun Antemar.

Medborgarnas tid
Förvaltningsrätten i Stockholm prioriterar till exempel att se över balansen mellan beredning och avgörande av målen, vilket Riksrevisionen tar upp i sin rapport.

– Vi tycker det är viktigt att arbeta med att bereda målen, men det är också viktigt att vi har resurser kvar till arbetet med att avgöra målen, säger Gudrun Antemar.

Hon tycker att Riksrevisionens rapport är bra, men påpekar att det inte stämmer att målen som är klara för avgörande bara ligger och väntar uppemot 70 procent av handläggningstiden.

– Det är då domaren gör rättsutredningen, en analys och formulerar sin dom och det är i allra högsta grad medborgarnas tid. Det kan utåt sett ses som att målet bara ligger, men det gör det inte.