Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sverige vill tillträda FN-avtal mot terrorism

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda tre överenskommelser om bekämpande av terrorism som har antagits inom FN.

De tre överenskommelserna om bekämpande av terrorism som har antagits inom FN är: 

  • en konvention för bekämpande av nukleär terrorism, och
  • två protokoll som ändrar befintliga instrument om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet respektive säkerheten för fasta plattformar på kontinentalsockeln.

Överenskommelserna syftar till att förhindra användning av radioaktivt material för att begå allvarliga brott och att motverka brott där fartyg eller oljeplattformar är måltavlor eller viktiga hjälpmedel för terroristaktioner. Överenskommelserna har redan undertecknats av Sverige.

Regeringen föreslår även de lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena enligt överenskommelserna. Bland annat föreslås en utvidgad möjlighet för regeringen att lämna ett annat land tillstånd att borda ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.