I maj antogs två nya EU-rättsakter om förbättrad tvistlösning utanför domstol för konsumenter. En månad senare presenterades utredningen ”Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en ny översyn över det svenska systemet”.

Utredningen konstaterar att konsumenter och näringsidkare stöter på nya problem bland annat i takt med att e-handeln ökar både i Sverige och internationellt. Konsumenterna har därför ett ökande behov av effektiv och högkvalitativ utomrättslig tvistlösning. Utredningen anser att Sverige genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN) redan har ett väl fungerade system för att pröva konsumenttvister utanför domstol. Men för att Sverige ska kunna leva upp till den nyligen antagna EU-lagstiftningen krävs att ARN tar upp fler slags tvister, exempelvis tvister om telefoni, elleveranser, spel och lotterier. Tvister som prövas av branschorganisationerna Svensk Försäkring och inom ett planerat tvistlösningsorgan inom Sveriges advokatsamfund föreslås undantas från ARN:s prövning.

Enligt den nya EU-lagstiftningen måste näringsidkare som hamnar i tvist med en konsument informera konsumenten vart han eller hon kan vända sig för att få sitt krav prövat – i Sverige oftast till ARN. E-handelsföretag måste enligt lagstiftningen informera konsumenterna om den europeiska online-plattformen.

För att påskynda ärendehanteringen föreslås att ARN fastställer en handläggnings- och tidsplan i varje ärende och att fler jurister anställs. Utredningen föreslår även att ARN ges i uppdrag att verka för att parterna kommer överens i stället för att ARN ger en rekommendation i en tvist.

Utredningen anser inte att ARN:s rekommendationer ska bli bindande. Bindande beslut från ARN skulle göra det krångligare för konsumenten att klaga till nämnden och förfaranden vid nämnden skulle ta längre tid än i dag samtidigt som kostnaderna för samhället skulle fördubblas, skriver utredarna.