Kommittén ska se över tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens språk och struktur. Kommittén ska även analysera om de två grundlagarna behöver förändras för att vara aktuella i förhållande till utvecklingen på medieområdet. I kommitténs uppdrag ingår också bland annat att analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt, göra en översyn av databasregeln och analysera om Sverige i större utsträckning bör delta i det internationella samarbetet på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.

Läs mer i kommittédirektiven