Advokatbyråns jurister fick i uppdrag av Migrationsverket att vara ombud i asylärenden. Trots att flera av ärendena avslutades under 2011 och 2012 hade Migrationsverket inte betalt ut någon ersättning under våren 2013. Advokatbyrån vände sig då till JK med en begäran om skadestånd på knappt 10 000 kronor motsvarande skälig dröjsmålsränta.

JK riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket för dröjsmål med utbetalning av ersättningar och konstaterar att verket har gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande fel eller försummelse. Men någon ränta betalas inte på ersättning enligt rättshjälpslagen. Migrationsverkets dröjsmål med betalningarna anses däremot ha orsakat en förmögenhetsskada i form av en ränteförlust. Ränteförlusten motsvarar enligt JK vad advokatbyrån skulle ha fått i ränta om ersättningen hade gjorts räntebärande i bank. JK beslutar att Migrationsverket ska betala 2 000 kronor i skadestånd till advokatbyrån för ränteförlust. Ersättningen har beräknats utifrån Riksbankens referensränta.

Läs hela beslutet