Den misstänkte personen ville ta del av sekretessbelagda handlingar efter att förundersökningen hade lagts ner. Anledningen var att han ville veta vilka anklagelser som hade riktas mot honom och kunna bemöta dem på lämpligt sätt.  Han ville även kunna bedöma om det fanns grund för åklagaren att inleda en förundersökning mot honom och kunna driva en process om falskt tillvitelse.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i förhållande till den som anmälan avser endast om det finns risk för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Åklagarmyndigheten ansåg att det fanns risk för att mannen skulle använda den sekretessbelagda informationen för att skada en annan person och nekade honom därför att ta del av handlingarna. Kammarrätten bedömde i likhet med Åklagarmyndigheten att det i handlingarna som inte lämnades ut fanns känsliga uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL. Mannen fick därför inte ta del av uppgifterna.

Kammarrätten prövade därefter om personen i egenskap av part i brottsmålet hade rätt att ta del av det sekretessbelagda materialet. Enligt OSL har en part i ett ärende rätt att ta del av sekretessbelagd information om det inte är av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjs med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse.  Men bestämmelserna om partinsyn gäller främst pågående ärenden. Eftersom den aktuella förundersökningen hade avslutats konstaterade kammarrätten att bestämmelserna om partsinsyn inte längre var relevanta.  Om en person har beaktningsvärda motiv kan hon eller han ha rätt till partsinsyn trots att ett ärende har avslutats. Men kammarrätten ansåg i likhet med Åklagarmyndigheten att det inte fanns tillräckliga motiv för partsinsyn i det aktuella fallet. Personen som hade begärt ut den sekretessbelagda informationen fick därför inte heller ta del av uppgifterna i egenskap av part i målet.

Kammarrättens i Stockholm dom den 14 juli 2014, mål nr 1692-14