Syftet med förslaget är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Lagförslaget innebär en sekretesslättnad. De myndigheter som i dag deltar i den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet blir skyldiga att dela viss information med varandra. Detta gäller samtliga myndigheter som ingår i samarbetet, såväl inom som utom rättsväsendet.

Lagen ska endast gälla brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär och som bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer. I departementspromemorian, som nu ska gå ut på remiss, föreslås att lagen ska börja gälla den 1 januari 2016.