Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lättare att utbyta information i kampen mot grov organiserad brottslighet

Justitiedepartementet föreslår i en departementspromemoria en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov organiserad brottslighet.

Syftet med förslaget är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Lagförslaget innebär en sekretesslättnad. De myndigheter som i dag deltar i den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet blir skyldiga att dela viss information med varandra. Detta gäller samtliga myndigheter som ingår i samarbetet, såväl inom som utom rättsväsendet.

Lagen ska endast gälla brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär och som bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer. I departementspromemorian, som nu ska gå ut på remiss, föreslås att lagen ska börja gälla den 1 januari 2016.