Det finns inte lagstöd för att sätta ned arvodet till en konkursförvaltare bara på grund av att han missade att anmäla möjligt jäv till tillsynsmyndigheten, om han har skött konkursförvaltningen väl i övrigt. Det kommer Högsta domstolen fram till i ett beslut.

En advokat hade varit rekonstruktör i ett bolag. Två och ett halvt år senare utsågs han till konkursförvaltare i bolagets konkurs. Han underrättade inte tillsynsmyndigheten om att han möjligen kunde vara jävig på grund av sitt tidigare uppdrag som rekonstruktör – trots att han var skyldig att omedelbart göra det enligt konkurslagen 7:1 fjärde stycket.

Tingsrätten och hovrätten satte ned konkursförvaltarens arvode från 1 335 000 kronor till 1 000 000 kronor på grund av att han brast i omsorg och skicklighet genom att han underlät att underrätta tillsynsmyndigheten om det möjliga jävet.                           

HD konstaterar att frågan om huruvida en tidigare rekonstruktör är jävig att vara konkursförvaltare ska bedömas individuellt. HD finner också att omständigheterna i ärendet talar för att förvaltaren inte var jävig att åta sig uppdraget och för att hans bedömning av den frågan var riktigt. Men han var ändå skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om sitt tidigare uppdrag.

När det gäller arvodet noterar HD att underlåtenheten att underrätta tillsynsmyndigheten inte kan hänföras till något visst arbetsmoment, där arvodet skulle kunna påverkas.

HD finner att det inte finns lagstöd för att minska arvodet på grund av att konkursförvaltaren har åsidosatt sin underrättelseskyldighet när det gäller jävsgrundande omständigheter, när konkursförvaltningen i övrigt har skötts utan anmärkning, och fastställer arvodet till det belopp förvaltaren hade begärt.

Högsta domstolens beslut 3/12 2014, mål nr Ö 5505-13