En nedsättning av en konkursförvaltares arvode ska relateras bara till den åtgärd där förvaltaren har varit försumlig, inte till den totala konkursförvaltningen, enligt ett beslut av Högsta domstolen i dag den 3 december.

En konkursförvaltare antog inte ett bud på 226 000 kr i början av 2008 för aktier och en reversfordran som fanns i konkursboet, eftersom han bedömde att köpeskillingen skulle kunna bli mycket högre. Fyra år senare, 2012, sålde han aktierna och fordringen för 130 000 kr efter att under tiden ha lagt ned ett omfattande arbete på avvecklingen av de tillgångarna.

Tingsrätten och hovrätten satte ned det arvode konkursförvaltaren begärde, 343 750 kr, till 250 000 kr på grund av att han hade brustit i omsorg och skicklighet vid avvecklingen av aktierna och reversfordringen.

Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort noggranna överväganden på grundval av ett adekvat beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltarens åtgärd i regel godtas. Även om det senare visar sig att åtgärden var ofördelaktig får således förvaltaren då anses ha handlat med tillräcklig omsorg, skriver HD i sitt beslut.

HD instämmer i att konkursförvaltaren har brustit i omsorg vid beslutet att dröja med försäljningen 2008. Men däremot anser HD inte att någon anmärkning kan riktas mot konkursförvaltarens efterföljande åtgärder. Därför bör arvodet påverkas bara av den brist i omsorg som gällde det inledande beslutet att avvakta med försäljningen. HD antar att en relativt liten del av det begärda arvodet avser det momentet, och sätter ned förvaltararvodet med 10 000 kr.

I ett särskilt tillägg till beslutet diskuterar justitierådet Stefan Lindskog bland annat hur sanktionssyftande arvodesnedsättningar förhåller sig till Europakonventionen.

Högsta domstolens beslut den 3 december 2014 (mål nr Ö 4083-13)