Inom ramen för kursen skrev studenterna tillsammans en uppsats om en man som dömts för ekonomisk brottslighet vid flera tillfällen. Texten byggde på tre tingsrättsdomar där mannen i fråga dömts för grov ekonomisk brottslighet, tre artiklar i dagspress och två intervjuer.

Den utpekande mannen ansåg att uppsatsförfattarna på fem ställen i uppsatsen gjorde sig skyldiga till förtal. I uppsatsen skriver författarna att mannen har bedragit en tv-programledare, fått tillnamnet ”Maffians bankir,” varit kriminell sedan de sena tonåren, aldrig har visat respekt för lagen och att laglydighet inte är ett ord i hans vokabulär.

Uppgifterna har, bland annat genom att publiceras på internet, fått stor spridning. Tingsrätten kom dock fram till att det inte var bevisat att studenterna känt till att uppsatsen kunde komma att publiceras på internet och än mindre att de haft en sådan avsikt. Att uppsatsen lagts ut på internet var i stället ett misstag från universitetets sida.

I tingsrätten fälldes studenterna för förtal på två punkter. Tingsrätten ansåg inte att de hade haft skälig grund för att lämna ut uppgiften att mannen hade bedragit en tv-programledare, eftersom det i artikeln som uppgiften hämtats från tydligt framgår att han friats på den åtalspunkten. Detsamma gällde uppgiften att mannen varit kriminell sedan sena tonåren, då han hade kontakt med polisen först i 25-årsåldern.  De tre återstående uppgifterna fanns det enligt tingsrätten skälig grund för att lämna ut.  Påföljden bestämdes till 50 dagsböter vardera för studenterna.

Studenterna överklagade till Göta hovrätt som gjorde samma bedömning som tingsrätten om vilka uppgifter författarna haft skälig grund att lämna ut. Hovrätten ansåg dock att uppsatsen saknade vetenskapliga ambitioner, att författarna inte haft något uppsåt att sprida uppgifterna i uppsatsen till andra än de cirka 20 kursdeltagarna och att de inte haft något syfte att skada den utpekade personen. Hovrätten fann det därför inte rimligt att fälla författarna för de två uttalandena och åtalet ogillades. Två ledamöter var skiljaktiga.

Efter mannens överklagade gör Högsta domstolen (HD) samma bedömning som tingsrätten och fäller de tilltalade för förtal – dels för uppgiften om tv-programledaren och dels för uppgiften om den utpekade personens tidiga kriminella debut.  Påföljden bestäms till 30 dagsböter vardera för studenterna. HD skriver i domen ”Det måste generellt sett kunna ställas krav på att studenter på universitetsnivå i rimlig grad kontrollerar det material som uppgifter i en uppsats bygger på när det framförs påståenden om att en utpekad person har begått brott”.

Två ledamöter är skiljaktiga och vill på liknande grund som hovrätten helt ogilla åtalet.

Läs domen: