Byggnadsavgiften gäller en olovligt uppförd byggnad. Vitet är en senare överträdelse – underlåtenhet att följa rivningsföreläggandet. Byggnadsavgift och vite strider därför inte mot förbudet mot dubbelbestraffning, konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i en ny dom.

Bakgrunden till domen är att miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun påförde en fastighetsägare en byggnadsavgift för att olovligen ha byggt en carport samt att vid vite riva byggnaden. Efter att rivning inte skett inom utsatt tid ansökte nämnden om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen menade dock att vitesföreläggandet och byggnadsavgiften rörde samma sak och avslog ansökan.

Nämnden överklagade och anförde bland annat att det i det här fallet var fråga om två olika överträdelser, den första var att man inte ansökt om bygglov och den andra var att man inte följt föreläggandet. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att både byggnadsavgiften och vitet är straff i Europakonventionens mening men anser dock inte att det är fråga om samma överträdelse. Byggnadsavgiften påfördes för att fastighetsägaren inte sökt lov för carporten medan vitet avser en senare överträdelse – underlåtenhet att följa rivningsföreläggandet. Vitet och byggnadsavgiften avser därför inte påföljd för samma överträdelse. Mark- och miljööverdomstolen bifaller därför överklagandet och dömer fastighetsägaren att betala vitet.

Läs domen (mål nr P 11322-13)