Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en TV-mottagare. Därmed leder inte innehavet av datorn till att TV-avgift ska betalas.

Enligt lagen är en TV-mottagare en teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av TV-program. Den som har en TV-mottagare ska betala TV-avgift.

Radiotjänst har tagit ut TV-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling alltsedan Sveriges Television började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben i februari 2013.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av TV-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll när det gäller innebörden av begreppet. Det är av avgörande betydelse att enskilda åläggs att betala en avgift för innehav av datorer, enligt HFD. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av det slaget ska införas, bör det fordra tydligt stöd i lag. Men det saknas sådant tydligt lagstöd.

HFD anser att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Enligt HFD är det inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 7368-13