I dag den 12 juni lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i påföljderna för brott för unga.

Lagrådsremissen innehåller förslag som stärker ungdomspåföljderna sluten ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsvård. Bland annat föreslår regeringen att kravet ska tas bort på att den unga personen ska samtycka för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd. Vidare föreslås att en ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen har vunnit laga kraft. Regeringen föreslår också en lagreglerad skyldighet för kommunerna och de myndigheter som hanterar ärendena att samverka. Slutligen föreslår regeringen att åtalsunderlåtelse för unga ska heta ”straffvarning”. Det ska göra det tydligt att det är fråga om en reaktion på ett brott.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagrådsremissen Tydligare reaktioner på ungas brottslighet