Hot och trakasserier drabbar fler kvinnor än män, särskilt ensamstående kvinnor med barn. Å andra sidan utsätts män i något större utsträckning för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i dag den 11 november.

Andelen personer som uppger att de utsatts för brott ökade från 22 till 24 procent mellan 2012 och 2013. Tidigare hade andelen minskat under flera år, från 2005 då andelen som hade utsatts för brott var 26 procent. Ökningen 2013 handlar främst om att fler kvinnor uppgett att de utsatts för hot, trakasserier och sexualbrott.

En särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar, som till större delen består av kvinnor. Det är en grupp som utsätts för hot och trakasserier oftare än andra i befolkningen.

Bland ensamstående föräldrar uppger 9 procent att de utsattes för hot och 12 procent att de utsattes för trakasserier under 2013. Motsvarande siffror för befolkningen i stort är omkring 5 procent.

Män utsätts oftare än kvinnor för bedrägerier (4 procent av männen, 3 procent av kvinnorna). Andelen personer i befolkningen som utsatts för bedrägeri har ökat från 2,4 procent 2007 till 3,5 procent 2013. Det motsvarar cirka 257 000 personer som utsattes för bedrägeri 2013. Bedrägerier drabbar personer inom en bred åldersgrupp (20–44 år) i större utsträckning än många andra brottstyper, till exempel misshandel och hot, där unga vuxna mellan 20 och 24 år är betydligt mer utsatta än övriga.

Nationella trygghetsundersökningen bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Resultaten från undersökningen som helhet publiceras i januari 2015.
Den aktuella delrapporten, kapitlet om utsatthet för brott, finns att ladda ner från Brås webbplats.