I en replik publicerad på Brännpunkt i Svenska Dagbladets webbversion den 8 oktober svarar Advokatsamfundets generalsekreterare på en debattartikel av Jan Darpö och Jonas Ebbesson, professorer i miljörätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Miljörättsprofessorernas debattartikel publicerades på SvD Brännpunkt den 7 oktober.

Darpö och Ebbesson skrev i sin debattartikel att Advokatsamfundets reaktion, i remissyttrandet över Vattenverksamhetsutredningens förslag om nyprövning av tillstånden för vattenkraft, är starkt överdrivna och rättsligt felaktiga. De vände sig särskilt mot påståendet att utredningens förslag skulle strida mot Europarätten.

I sin replik redovisar Anne Ramberg varför Advokatsamfundet avstyrkte förslaget bland annat med utgångspunkt i förslagets negativa inverkan på egendomsskyddet, och påtalar att det kan ifrågasättas om förslagen om långgående ingrepp i enskildas rättigheter är förenliga med Europakonventionen.