En konkursförvaltare vars byråkollega hade biträtt den dominerande fordringsägaren i konkursen var inte jävig i konkurslagens mening. Det kommer Göta hovrätt fram till i ett beslut.

Tillsynsmyndigheten i konkurser yrkade ett en advokat som var konkursförvaltare skulle entledigas från sitt uppdrag på grund av jäv enligt huvudregeln i 7 kap. 1 § konkurslagen. Grunden var att en byråkollega till konkursförvaltaren hade biträtt en bank som var en den största prioriterade fordringsägaren i konkursen.

Men Växjö tingsrätt fann att omständigheterna inte kunde rubba förtroendet för konkursförvaltarens opartiskhet, och avslog tillsynsmyndighetens yrkande om att entlediga förvaltaren. Ärendet där byråkollegan företrädde banken var avslutat, avsåg ett helt annat rättsområde och hade ingen koppling till konkursen. Dessutom översteg bankens prioriterade fordringar väsentligt konkursboets tillgångar, och därmed ansåg tingsrätten att konkursförvaltarens möjligheter att påverka utdelningen i konkursen var ytterst begränsade.

Göta hovrätt fastställde tingsrättens beslut.

Göta hovrätts beslut 19/9 2014 i mål nr Ö 2346-14