Migrationsdomstolen i Malmö beslöt i dag den 10 oktober att återförvisa sju mål, där tolkar för den svenska styrkan i Afghanistan har sökt uppehållstillstånd, till Migrationsverket. Enligt Migrationsdomstolen gäller Europakonventionen tolkarna, och Sverige har ansvar för att deras fri- och rättigheter inte kränks.

I de sju målen har afghanska medborgare har sökt uppehållstillstånd men fått avslag av Migrationsverket. De har arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan. Tolkarna anser att de ska beviljas uppehållstillstånd på grund av att de har fått särskild anknytning till Sverige genom tjänstgöringen. De anför att de riskerar att utsättas för våld eller dödas av bland andra talibansympatisörer. Tolkarna hävdar att Europakonventionen innebär att Sverige har ett ansvar för att deras mänskliga rättigheter inte kränks.

Migrationsdomstolens slutsats är att Europakonventionen ska tillämpas. Sverige har därför ansvar för att tolkarnas fri- och rättigheter inte kränks genom att de utsätts för övergrepp på grund av sin tjänstgöring. Migrationsdomstolen bedömer utifrån Europadomstolens praxis att tolkarna har befunnit sig inom Sveriges jurisdiktion. Sverige har haft effektiv kontroll över tolkarna på grund av deras tjänstgöring och på grund av det säkerhetsansvar som Sverige hade på afghanskt territorium till maj 2014 genom sin militära insats. Enligt migrationsdomstolen gäller ansvaret för tolkarna även efter att Sverige lämnade över säkerhetsansvaret till afghanska myndigheter.

Sverige kan förhindra att tolkarnas fri- och rättigheter kränks genom att bevilja uppehållstillstånd. Andra åtgärder i hemlandet eller i ett annat land kan också övervägas. Migrationsdomstolen är inte behörig att uttala sig om eller ta ställning till andra åtgärder än uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens återförvisar målen till Migrationsverket, som ska pröva tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige.