Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Äga 4 procent av aktiekapitalet räcker för att beräkna lönebaserat utrymme

Inget krav på rätt till utdelning.

En andelsägare som äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansföretag får beräkna lönebaserat utrymme enligt inkomstskattelagen 57 kap. 19 § 1 – även om rätten till utdelning kan komma att understiga 4 procent av den totala utdelningen. Det är innebörden av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Enligt de så kallade 3:12-reglerna i inkomstskattelagen 57 kap. 20 och 21 §§ ska utdelning och kapitalvinst på en kvalificerad andel i ett företag tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för kapital till den del de överstiger årets gränsbelopp. Gränsbeloppet tillgodoräknas den som äger andelen vid årets ingång. För andelar i fåmansföretag ingår lönebaserat utrymme enligt 57 kap. 16–19 a §§.

Den 1 januari 2014 infördes en ytterligare begränsning i 57 kap. 19 § 1: Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren äger andelar motsvarande minst 4 procent i företaget.

Två andelsägare i ett företag har nu frågat Skatterättnämnden om det är tillräckligt att de äger minst 4 procent vardera av det totala antalet aktier för att de ska få beräkna lönebaserat utrymme, trots att rätten till utdelning för året kan komma att understiga 4 procent.

Skatterättsnämnden konstaterar att viss osäkerhet har uppstått om hur ”kapitalet i företaget” i 57 kap. 19 § 1 ska tolkas, eftersom uttrycket inte preciseras i lagtexten. Av lagens formuleringar och av Högsta förvaltningsdomstolens praxis drar Skatterättsnämnden i förhandsbeskedet slutsatsen att uttrycket avser ägarandelen och att det för aktiebolag är andelen i aktiekapitalet som åsyftas. Därmed finner nämnden att kravet på minsta kapital i företaget enligt bestämmelsen ska anses uppfyllt när andelsägaren har andelar som motsvarar minst 4 procent av aktiekapitalet, och att något krav på att andelarna ska ha rätt till utdelning inte ställs.

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 5-14/D)