Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Medverkan till utredning av egna brott föreslås ge strafflindring

Lagrådsremiss om nya strafflindringsgrunder.

Regeringen har lämnat en lagrådremiss med förslag till strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en tilltalad som lämnar uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet ska kunna få ett kortare straff. Förslaget omfattar bara uppgifter som avser det egna brottet.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om en ny strafflindringsgrund för situationer då en gärningsman förutom den straffrättsliga påföljden också drabbas av andra sanktioner till följd av brottet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Lagrådsremissen Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget om strafflindring i sitt remissyttrande och ansåg att det finns flera principiella skäl som talar mot att införa den föreslagna strafflindringsgrunden.

Advokatsamfundet pekade bland annat på att et skulle uppstå stora gränsdragningsproblem med misstänkta som anser att de har bidragit väsentligt till utredningen, där uppfattningen inte delas av polis eller åklagare. Enligt Advokatsamfundet hade de krav som måste uppställas på rättssäkerhet och förutsebarhet har inte tillgodosetts i förslaget. Samfundet ifrågasatte hur det föreslagna förfarandet överensstämmer med allmänna rättsprinciper.

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder (SOU 2005:117)