Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skärpta regler kan motverka organiserad brottslighet

Förslag i utredning av professor Petter Asp.

I dag den 5 september har Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet lämnat sitt slutbetänkande Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63).

Professor Petter Asp har varit särskild utredare. Han har haft i uppdrag att överväga om det straffrättsliga regelverket på vissa områden kan skärpas för att motverka organiserad brottslighet mer effektivt.

Utredningen föreslår:

  • Förstadier till allvarliga brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Framför allt gäller det stämpling, som till exempel kan vara en överenskommelse om att begå brott. Bland annat ska stämpling till övergrepp i rättssak, grovt och synnerligen grovt vapenbrott, grovt olaga tvång och grov utpressning kriminaliseras.
  • Straffskalan för förberedelse och stämpling till brott skärps genom att det i flera fall än i dag blir möjligt att gå över den begränsning på två års fängelse som gäller enligt nuvarande lagstiftning. Strängare straff än fängelse i två år ska kunna dömas ut om en viss gärning med hänsyn till omständigheterna är särskilt allvarlig.
  • Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning ska kunna dömas för underlåtenhet att hindra brott om han eller hon underlåter att hindra ett brott inom ramen för sammanslutningen. Ansvaret ska gälla sådana brott där underlåtenhet att avslöja brott i dag är straffbelagd.
  • Bland annat anspelning på våldskapital och understöd av vapen eller liknande ska beaktas vid bedömningen av om vissa brott som är särskilt vanligt förekommande inom organiserad brottslighet är grova.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.(SOU 2014:63)