Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Strafftidslagen ses över

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av strafftidslagen. Syftet är att presentera en ny, modern och användarvänlig lagstiftning.

Den nuvarande strafftidslagen trädde i kraft 1974 och bygger till stor del på lagstiftning från början av 1960-talet. Under den tid som lagstiftningen har varit i kraft har mycket förändrats inom Kriminalvården och samhället i övrigt. Inom Kriminalvården finns till exempel numera krav på att bedriva en effektiv verksamhet med en flexibel häktes- och anstaltsorganisation och kravet att bedriva ett effektivt återfallsförebyggande arbete har förtydligats. Dessutom har det internationella straffrättsliga samarbetet blivit viktigare. Regeringen anser nu att strafftidslagen behöver anpassas till de förändringar som har skett.

Utredaren ska bland annat förslå hur lagstiftningen kan förändras så att det tydligare framgår när och hur verkställighet får eller ska inledas. Utredaren ska även komma med förslag på hur bestämmelserna om beräkningen av den tid verkställigheten ska pågå kan utformas så att de är lättare att förstå och tillämpa. Utredaren ska vidare bedöma vilka förändringar som behövs för att anpassa bestämmelserna till de krav som ställs i det internationella straffrättsliga samarbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2016.

Läs mer: http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/62/51/9ce82e3f.pdf