Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vittneskontakter ingår i målsägandebiträdets uppdrag

Kontakter med presumtiva vittnen ingår i uppdraget som målsägandebiträde. Det är slutsatsen av ett beslut från Göta hovrätt.

En advokat förordnades som offentlig försvarare och målsägandebiträde under en förundersökning, som senare lades ned. Hon yrkade ersättning för arbete i 10 timmar 15 minuter för uppdraget som målsägandebiträde. Av den tiden avsåg 3 timmar 15 minuter kontakter med huvudmannen och polisen om kompletterande bevisning, och kontakter med presumtiva vittnen. Tingsrätten satte ned ersättningen med 3 timmar, eftersom den ansåg att de utredande kontakterna med presumtiva vittnen låg utanför uppdraget.

Advokaten överklagade och anförde bland annat att den utredning och bevisning som tillförs förundersökningen ofta är avgörande för om talan om enskilt anspråk ska kunna föras.

Hovrätten ändrade tingsrättens beslut och tillerkände advokaten den ersättning som hon hade begärt. Hovrätten konstaterar att målsägandebiträdets uppdrag enligt lagen är att ta till vara målsägandens intressen i målet, att lämna stöd och hjälp och att bistå med att föra talan om enskilt anspråk om inte åklagaren gör det.

Hovrätten finner att det rimligen får anses ligga inom ramarna för målsägandebiträdets uppdrag att löpande hålla kontakt med huvudmannen och med polisens utredare i frågor om kompletterande bevisning. När det gällde kontakten med presumtiva vittnen förklarade advokaten – med hänvisning till god advokatsed – att frågorna till vittnena var av allmän karaktär och att det inte hade varit fråga om förhör. Enligt hovrätten får även sådana kontakter anses omfattas av målsägandeuppdraget med hänsyn till målsägandens intressen och eventuell talan om enskilt anspråk.

Göta hovrätts beslut meddelat den 8 januari 2015, mål nr Ö 2745-14