Aoife Daly är universitetslektor i juridik vid University of Liverpool. Hon har i stor omfattning publicerat artiklar och föreläst om barns rättigheter, särskilt om barnets rätt att höras, vilket också var ämnet för hennes doktorsavhandling.

Den 28 maj ordnar Barnrättscentrum vid Stockholms universitet ett seminarium med Aoife Daly med rubriken ”Feeling the weight – a different approach to CRC article 12 in proceedings determining children’s best interests” på Sveriges advokatsamfunds kansli i Stockholm.

Aoife Daly
Aoife Daly

Vid seminariet analyserar Aoife Daly hur barnets rätt att höras genomförs på nationell nivå och för fram argument för att artikel 12 i FN:s barnkonvention bör omtolkas i ljuset av moderna uppfattningar om rättigheter och om barns utveckling. Hon ifrågasätter principen om barns bästa och föreslår att den ersätts av en åsikts- och intresseprincip med en presumtion för barnets åsikter.

Efter seminariet följer en mottagning hos Advokatsamfundet.

Tid och plats: Den 28 maj kl. 16.30, Sveriges advokatsamfunds kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Anmälan senast den 22 maj till vera.yllner@juridicum.su.se.

Läs mer om seminariet