Med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna föreslås i lagrådsremissen att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess mot en person om Skatteverket redan har beslutat om skattetillägg avseende samma felaktighet eller passivitet och person. Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess.

Syftet med de föreslagna förändringarna är att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet genom att reglerna blir tydligare och mer förutsägbara  såväl för enskilda som för tillämpande myndigheter.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs hela lagrådsremissen: