Torsdagen den 30 april beslutade regeringen att förlänga Länsstyrelsens samordningsuppdrag. Beslutet innebär att Länsstyrelsen i Stockholm fortsätter att förstärka de gemensamma insatserna i landet mot alla former av människohandel – prostitution, tvångsarbete, tiggeri och andra situationer som innebär nödläge för brottsoffret.

Regeringen anser även att det är angeläget att barnrättsperspektivet uppmärksammas vid genomförandet av uppdraget. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar, enligt regeringen, möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera dels barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel, dels barn som är indirekt drabbade av människohandel.

Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under perioden 2011-2015 samordna arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.