EU:s arvsförordning antogs i juli 2012. Genom förordningen skapas ett gemensamt regelverk inom EU på arvsrättens område. I förordningen regleras bland annat i vilken medlemsstat ett arv med internationell anknytning ska handläggas och vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Normalt ska arvsfrågor prövas i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag. Förordningen reglerar också hur domar och andra avgöranden som rör arv erkänns och verkställs i andra medlemsstater.

Arvsförordningen ersätter till största delen den nuvarande svenska regleringen av internationella arvsfrågor. För att tillämpningen av förordningen ska fungera i praktiken i Sverige föreslår regeringen en ny lag om arv i internationella situationer.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 17 december 2015, samma dag som EU:s arvsförordning börjar tillämpas.

 

Läs hela propositionen: