Advokatsamfundet har flera invändningar mot protokoll nummer 15, som uppges syfta till att öka effektiviteten hos Europadomstolen. Samfundet avstyrker bland annat att tidsfristen för att ge in klagomål till Europadomstolen minskas från sex till fyra månader. Den tidsfrist som i dag gäller anses vara nödvändig för att enskilda ska få erforderlig tid för att kunna förbereda klagomål till Europadomstolen. En så drastisk förkortning av tidsfristen som anges i protokoll nummer 15 är inte förenlig med den enskildes rätt till en rättssäker prövning av sitt klagomål, skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar. Enligt samfundet kan en snävare tidsfrist komma att innebära att mer komplexa klagomål inte hinner anhängigöras. En annan risk som lyfts fram i remissvaret för att klagomål kan komma att lämnas in inom tidsfristen trots att de inte är fullständiga i olika hänseenden, vilket kan få till följd att klagomålet inte får den prövning som det förtjänar utan i stället avvisas.

Advokatsamfundet avstyrker även att riksdagen godkänner att Europadomstolen ska kunna avvisa ett klagomål om klaganden inte har lidit avsevärt men av en konventionskränkning – även när målet inte har prövats av nationell domstol. Samfundet anser att begreppet ”avsevärt men” är alltför oklart och relativt till sin natur och att det är av största vikt att Europadomstolen fortsätter att hålla stater ansvariga även vid mindre uppenbara överträdelser.

I syfte att effektivisera handläggningen vid Europadomstolen har riksdagen tidigare godkänt protokoll nummer 14 till Europakonventionen. Enligt Advokatsamfundet måste det tidigare ändringsprotokollet utvärderas innan ytterligare reformer av förfarandet vid Europadomstolen genomförs. Detta särskilt som protokoll nummer 14 har haft en rad negativa konsekvenser utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Advokatsamfundet är bland annat kritiskt till att enskilda domare har fått befogenhet att avvisa eller avskriva klagomål. Det finns, enligt samfundet, allvarliga betänkligheter över att det inte finns något krav på motivering när en enmansdomare beslutar att inte ta upp ett klagomål till prövning.

Läs hela remissvaret: