Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ännu en framgång för Advokatdagarna

Fler och nöjdare deltagare än någonsin tidigare.

Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm den 5–6 november blev åter en succé.

I år var deltagarna fler än någonsin – omkring 720 personer var med på föreläsningar och seminarier. Det är en klar ökning sedan förra året.

Hans Corell talar
Hans Corell inledde Advokatdagarnas andra seminariedag i Vinterträdgården.

Utvärderingarna visar också en toppnotering i de betyg deltagarna ger till årets advokatdagar, både för arrangemanget som helhet och för innehållet i föreläsningar och seminarier.

Advokatdagarna 2015 inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som konstaterade att de advokater från olika delar av landet som samlades trots olika verksamhetsinriktningar ändå har samma yrkesidentitet. Hon betonade advokatens nödvändiga roll för att säkerställa en fungerande rättsstat med oberoende domstolar.

Åhörare
Deltagarna i Advokatdagarna 2015 gav arrangemanget högre betyg än vid något tidigare tillfälle.

Advokatsamfundets pris 2015 för framstående insatser inom advokatyrket tilldelades advokat Christian Åhlund. I Anne Rambergs tal vid prisceremonin nämnde hon särskilt Christian Åhlunds långa engagemang för att främja mänskliga rättigheter i en rad sammanhang över hela världen, som har resulterat i en mängd officiella och icke-officiella uppdrag. Inte minst framhöll hon hans drivande roll i att etablera ILAC, International Legal Assistance Consortium, som arbetar för att återuppbygga rättssystem grundade på rättsstatens värderingar i länder där krig och konflikter har raserat systemen. Priset för framstående insatser inom advokatyrket består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till Advokatsamfundets pro-bono-projekt.

Christian Åhlund tar emot pris
Christian Åhlund tog emot priset framstående insatser inom advokatyrket.

I en gemensam session under inledningen talade de internationellt erkända amerikanska försvarsadvokaterna Linda Moreno och Nancy Hollander under rubriken Secrets, Lies and Videotapes utifrån sina erfarenheter av att företräda klienter som bland andra Wikileaks-visselblåsaren Chelsea Manning och flera fångar på Guantánamo-basen om hur överdriven, obefogad övervakning hotar frihet och demokrati även i rättsstater.

Nancy Hollander och Linda Moreno
Nancy Hollander och Linda Moreno höll en fängslande föreläsning om rättsstaten och övervakning.

– Chelsea är ingen spion. Och de sju andra människor som har dömts enligt den här lagen under Obama-administrationen var inte heller spioner. De var människor som berättade för oss sådant som vi behövde veta, sa Nancy Hollander.

Under torsdagen och fredagen genomfördes ett fyrtiotal seminarier i de parallella seminariespåren inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, rule of law/offentlig rätt och advokatverksamhet.

Juristen och statsvetaren Milad Mohammadi, efterfrågad talare, avrundade torsdagens pass med en gemensam föreläsning under rubriken Mångfald, kommunikation och inspiration.

Milad Mohammadi
26-årige Milad Mohammadi, jur. kand. och pol. mag. uppvuxen i Västerås och utsedd till Årets talare 2014, berättade om sin målmedvetna karriär och om hur vi kan använda våra erfarenheter för att göra samhället bättre.

För underhållningen vid banketten i Grand Hôtels vinterträdgård stod artisten Petra Marklund.

Petra Marklund
Petra Marklund underhöll på scenen i högt tempo.

Ambassadör Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och rättschef i Förenta nationerna, inledde fredagen med en föreläsning om advokatens roll i arbetet för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Hans Corell
Åhörarna fick följa Hans Corells karriär från tingstjänstgöringen i Norra och Södra Vedbo domsagas häradsrätt ända fram till toppositionerna i FN.