Sveriges advokatsamfund har i en remiss från den 5 februari 2016 yttrat sig över förslaget. Advokatsamfundet konstaterar att Europeiska kommissionen föreslår ett nytt direktiv i syfte att motverka olika former av skatteflyktsmetoder som direkt påverkar funktionen av EU:s inre marknad. Samfundet är, enligt remissvaret, införstått med behovet av regler som skyddar Sveriges och övriga medlemsstaters bolagsskattesystem mot otillbörliga förfaranden och välkomnar kommissionens förslag till ett gemensamt direktiv för hela unionen. Men det föreslagna direktivet innehåller, enligt Advokatsamfundet, bestämmelser vars utformning väcker en del betänkligheter.

Samfundet skriver att allmänna skatteflyktsklausuler av säkerhetsskäl måste vara tydliga och förutsebara. Den nu aktuella bestämmelsen innehåller begrepp som ”icke genuina arrangemang” och ”giltiga kommersiella skäl”.

”Nämnda begrepp är så vaga och otydliga att det svårligen går att förutse hur bestämmelsen kommer att tillämpas i ett enskilt fall. Advokatsamfundet ställer sig därför kritiskt till förslaget till allmän skatteflyktsklausul i dess nuvarande utformning. Men hänsyn till Lag (1995:575) mot skatteflykt är det dessutom tveksamt om någon lagstiftningsåtgärd över huvud taget är nödvändig i aktuellt hänseende”, skriver samfundet i remissvaret.

Advokatsamfundet anser vidare att det är förvånande att Europeiska kommissionens förslag och dess motivering inte berör att flertalet av de i direktivet förslagna bestämmelserna får inverkan på bilaterala överenskommelser i form av dubbelbeskattningsavtal som medlemsstaterna har ingått sig emellan och med stater utanför EU.

Läs hela remissvaret