Sveriges advokatsamfund har genom en remiss yttrat sig över kommissionens förslag till ändringar i direktivet rörande automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning. Advokatsamfundet anser att förslaget till ändringar i direktivet brister i vissa hänseenden och att vissa frågor bör analyseras ytterligare under den fortsatta beredningen av direktivet.

”Vissa begrepp är så otydligt formulerade att det inte går att göra en rättssäker tolkning av innebörden som når upp till de krav på tydlighet, transparens och förutsägbarhet som rimligen måste kunna ställas. Advokatsamfundet kan därför inte ställa sig bakom de kompletterande ändringsförslagen avseende multinationella företagsgrupper i nu förevarande form”, står det i remissyttrandet.

Läs hela remissyttrandet