Regeringens särskilda utredare, Anita Wikström, har kartlagt hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter inom särskilt angelägna områden överensstämmer enligt barnkonventionen. Utredaren har också haft i uppdrag att lämna förslag till hur konventionen kan göras till lag.

-I och med det här betänkandet så blir det ett första steg i ett verkligt pionjärarbete när det gäller att göra barnkonventionen till svensk lag. Men vi fortsätter också att transformera, det vill säga att i annan relevant lagstiftning ta in perspektiv som handlar om barns rättigheter, sa Åsa Regnér.

Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:

-Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.

-En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.

-Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.

-Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.

-Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

-Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer