Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att bekämpa organiserad brottslighet. I en proposition torsdagen den 25 februari presenterades förslag till bättre straffrättsliga verktyg. Regeringen föreslår bland annat att försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Bestämmelsen om straff för förberedelse och stämpling föreslås ändras så att högre straff än fängelse i två år ska kunna dömas ut i fler fall. Enligt ett annat förslag ska den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen kunna dömas för det.

För att minska incitamenten för kriminella att begå brott krävs att möjligheterna att förverka deras brottsvinster utökas och blir mer effektiva, skriver regeringen i ett pressmeddelande. I ett förslag som lämnats till Lagrådet föreslår regeringen därför att möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet utökas till att gälla fler brott. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

 

Läs hela propositionen: