Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68). I remissvaret riktas hård kritik mot många av de föreslagna straffskärpningarna, liksom mot de oklarheter som inriktningen på brott som begås i ”kriminella nätverk” riskerar att skapa.

Advokatsamfundet konstaterar att man delar utredningens allmänna problembeskrivning, med skjutningar, sprängningar och dödligt våld i kriminella miljöer. Samfundet instämmer också i att problemen behöver mötas med ändamålsenliga och effektiva förslag från lagstiftarens sida.

Däremot ser Advokatsamfundet det som problematiskt att det föreslås straffskärpningar som tar sikte specifikt på brott som begås i så kallade kriminella nätverk, trots att det saknas en legaldefinition av begreppet. Bristen på definition riskerar bland annat att innebära oklarheter vid tillämpning och bristande förutsebarhet. Den kan dessutom leda till att personer misstänkta för helt andra brott än de som avses i utredningsförslagen kommer att frihetsberövas.

I betänkandet föreslås bland annat att straffen ska skärpas för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov utpressning. Advokatsamfundet ifrågasätter straffskärpningarna och anser att utredningen inte har redovisat tillräckligt starka skäl för dessa.

Utredningen har också presenterat förslag om att det vid bedömningen av straffvärdet ska anses synnerligen försvårande om angreppet har haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag. Advokatsamfundet pekar här på att begreppen är oklara och svåra att avgränsa, och att det därmed ur legalitetssynpunkt inte är godtagbart att införa en sådan straffskärpningsgrund.

Advokatsamfundet riktar dessutom kritik mot förslaget att en presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse. Samfundet lyfter fram att förslaget kommer att få direkta effekter på brott begångna utanför den organiserade brottsligheten och andra kriminella nätverk, och att utredningen inte har kunnat visa tillräckliga skäl för att på detta vis frihetsberöva fler misstänkta.

Läs remissvaret.