Högsta domstolen (HD) avslår överklagandet från en jurist, som hade överklagat Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut i december 2020 att utesluta honom ur Advokatsamfundet. Det meddelar HD i ett beslut i dag den 5 november.

Enligt HD finns det vid en samlad bedömning inte skäl att frångå disciplinnämndens enhälliga ställningstagande, att den uteslutne advokaten uppsåtligen hade gjort orätt i de avseenden som disciplinnämnden påtalar i sitt beslut. Därmed ska disciplinnämndens beslut om uteslutning stå fast.

HD:s beslut den 5 november 2021 i mål nr Ö 6892-20