Experterna och rätten:
Sakkunskap klargör – och skapar förvirring

I en allt mer komplicerad värld blir expertis hårdvaluta för advokater som ska nå fram till domare och skiljedomare. De sakkunniga kan tillföra viktiga kunskaper och klargöra skeenden och sammanhang för domare som är generalister och omöjligen kan veta allt. Men de sakkunniga kan även skapa förvirring och göra rättens eller skiljenämndens arbete mer komplicerat.

Läs mer

Mia Edwall Insulander:
En högre straffavgift fyller flera syften

Straffavgiftens storlek kan ha många olika syften. Ett kan vara att ha en preventiv funktion. Ett annat kan vara att bestraffa den advokat som agerat i strid med de etiska reglerna. Ett tredje kan handla om att bidra till att allmänheten behåller ett förtroende för advokaterna. Man ska också beakta att straffavgiftens storlek kan ge vägledning för advokaterna hur de ska utföra sina uppdrag. En högre straffavgift bidrar troligtvis, på ett skäligt sätt, till alla dessa syften utifrån dagens förhållanden, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om förslaget att höja straffavgiften i samfundets disciplinärenden.

Läs mer

Etik: Högsta straffavgiften kan bli 250 000 kr

Arbetsgruppen för översyn av straffavgiften i Advokatsamfundets disciplinärenden föreslår att högsta straffavgift blir 250 000 kronor. Gruppen föreslår också att en möjlighet att överklaga avgiften ska införas.

Läs mer

Advokatsamfundet kräver:
Stärk rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen

Skatteprocessen lider av betydande rättssäkerhetsbrister och behöver ändras. Det anser Advokatsamfundet, som föreslår en rad lagändringar för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen. 

Läs mer

Ordningsam JO med patos avslutar oplanerad karriär

Nyfikenhet, en önskan att gräva djupare och bidra till klarhet i rättsutvecklingen samt ett grundläggande patos för den enskildes intressen gentemot det allmänna. Det har drivit Elisabeth Rynning i hela hennes juridiska karriär, som nu har avslutats med pension efter fem år som chefs-JO.

Läs mer

Gästkrönika av Anders Perklev: 
Vilket värde har ett erkännande?

Anders Perklev, hovrättspresident i Svea hovrätt, skriver om olika aspekter av erkännandets betydelse. Perklev anser att ett erkännande öppnar för dialog – om påföljden, om skadestånd och om annat som har betydelse för framtiden. Ett erkännande kan utgöra ett första steg på vägen till försoning. 

Läs mer

Debatt:
Alla dessa nischbyråer – bra eller dåligt?

David Kleist, professor i skatterätt, skriver om betydelsen av fåmansskattereglerna för utbrytningarna från stora, etablerade affärsjuridiska byråer till nischbyråer. Enligt Kleists uppfattning bör detta styras av advokaternas och deras klienters preferenser, inte av skattemässiga överväganden, och han anser att en ändring av reglerna om beskattning av fåmansföretag är angelägen.

Läs mer

Praktisk juridik: 
Förvärvskontroll 2.0 – allt fler hinder på vägen mot closing

Det är goda tider för de advokater som ägnar sig åt företagsförvärv. Men det råder en hög grad av osäkerhet för de regler som omgärdar förvärv. Som rådgivare har man numera en svår uppgift att avgöra vilka anmälningar som måste göras, vilka anmälningar som bör göras och utsikterna för att få igenom transaktioner. Det anser Helene Andersson, docent i Europarätt vid Uppsala universitet.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: 
Vikten av vårt oberoende

Det är ett grundfundament i en rättsstat att advokater ska stå oberoende och självständiga i förhållande till makten, däribland domstolar och myndigheter. Det är inte minst en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas och genomdrivas, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer