Advokat Börje Samuelsson förlänades den 6 juni H. M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. Börje Samuelsson fick medaljen för framstående insatser inom svenskt rättsväsende. Medaljen delades ut den 13 juni på Stockholms slott.

Börje Samuelsson har varit advokat sedan 1985 och är verksam i Helsingborg. Han är ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd sedan 2017. Tidigare har han varit vice ordförande i disciplinnämnden 2008–2017 och dessförinnan ledamot av Advokatsamfundets styrelse 1998–2004. Börje Samuelsson ingick i Advokatsamfundets etikkommitté, som utarbetade nya vägledande regler om god advokatsed 2005–2007.


Börje Samuelsson.
Foto: Micke Lundström