Lagrådet: Rättsstatens stillsamma vakthundar

Mediernas intresse för Lagrådets arbete har ökat. Rubriker om ”sågningar” får allt fler att kräva en starkare position för lagprövarna på Riddarholmen. Men laggranskarna själva tror snarare på lågmält och eftertänksamt samarbete och tydliga roller som nyckeln till en fungerande rättsstat.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Om Lagrådet

Ökad förståelse och kunskap om Lagrådets arbete har betydelse för vår demokrati. Särskilt i tider av minskad respekt för rättsstatliga principer och hur våra lagar förhåller sig till grundlagar, EU- och Europarätten och rättsordningen i övrigt. Vår lagstiftande församling måste fatta beslut som är förenliga med våra grundlagar och rättssäkerhetsprinciper. Om inte, riskerar vi inte bara vår rättsstatliga demokrati, utan det kan också få oacceptabla och oöverblickbara konsekvenser för personer i enskilda ärenden, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Särskild företrädare: Advokatsamfundet vägleder i otydligt uppdrag

En lagändring 2021 har skapat stora problem i uppdraget som särskild företrädare för barn. Nu finns en promemoria som ska ge vägledning i det otydliga regelverket.

Läs mer 

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål väcker reaktioner

Regeringen vill att reglerna om återbetalningsskyldighet i brottmål skärps. Men brottmålsadvokater upplever att domstolarna redan har börjat tillämpa reglerna strängare.

Läs mer

Praktisk juridik: Tre decennier med dna-bevisning

Har den tekniska utvecklingen och förekomsten av berörings-dna försvårat domstolarnas möjlighet att värdera dna-spår? Och vilka förutsättningar har försvarsadvokaten att lyfta fram de alternativa förklaringarna till uppkomsten av ett dna-spår? Advokat Johanna Björkman studerar värdering av dna-bevisning i sin kommande avhandling.

Läs mer

Etik: Advokatsamfundets proaktiva tillsyn – viktigt att alltid se över verktygen

Disciplinnämndens verksamhet och advokater som får olika påföljder är nog det som oftast kommer upp när Advokatsamfundets tillsyn diskuteras. Samtidigt bedriver samfundet också en proaktiv, förebyggande tillsyn, med syftet att förebygga att advokater begår etiska snedtramp eller agerar i strid med lag.

Läs mer

Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson: En hyllning till Advokaten och dess redaktion

Inför denna min debut som skribent på tidskriftens sista redaktionella sida, fick jag så klart fundera på vad jag skulle skriva om. Jag funderade på allt möjligt och även en del omöjligt och var nära att förbise det självklara. Jag skulle hylla tidskriften själv, alltså Advokaten, dess chefredaktör, övriga journalister och andra som arbetar med tidskriften, skriver Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs mer