Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, augusti 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
HD klargör läget om dubbelbestraffning
Högsta domstolen Foto: Tom Knutson
Förutsättningarna för resning listade.
HD ändrade sin praxis i ne bis in idem-frågan vid skattebrottsmål genom ett pleniavgörande den 11 juni i år (mål B 4946-12). HD slog fast att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning innebär att densom har påförts skattetillägg inte får åtalas eller straffas för skattebrott.

Den 16 juli beviljade HD resning i ett mål om skattebrott (Ö 1526-13). Där klargjorde HD förutsättningarna för resning på grund av förbudet mot dubbelbestraffning:

• Det var genom Zolotuchin-domen den 10 februari 2009 som det svenska systemet med skattetillägg och åtal för samma gärning blev oförenligt med Europakonventionen. Därmed kan det finnas grund för resning, om skattebrottsdomen meddelades efter det datumet.
• Skattetillägget och skattebrottet måste avse samma gärning.
• Skattetillägget och straffet för skattebrott måste gälla samma fysiska person. Om en juridisk person är ansvarig för skattetillägget, måste staten ha krävt den fysiska personen på betalning för den juridiska personens skattetillägg.
• Skatteverket måste ha beslutat att påföra skattetillägg innan åtal väcktes.

Läs avgörandena på HD:s webbplats:
B 4946-12
Ö 1526-13

Läs mer om läget i dubbelbestraffningsfrågan i kommande nummer av tidskriften Advokaten.
NYHETER
20 juni
Mycket stark kritik från
Lagrådet mot nya 3:12-regler
Lagrådet skriver i sitt yttrande från den 19 juni, att man ”inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning”. Lagrådet anser att de olika delförslagen sedda för sig är av relativt enkel beskaffenhet, men att när man ser till helheten är det ”mycket svårt – för att inte säga närmast omöjligt – att överblicka konsekvenserna av förslagen”.

Finansminister Anders Borg säger sig vilja gå vidare med förslaget, trots kritiken. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har beskrivit Borgs inställning som ”Ett uttryck för maktens arrogans när den är som värst.”
Läs mer
20 juni 2013
Arbetsgrupp ska se över restriktioner och häktningstider
Riksåklagaren har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över om dels användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas, dels oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Gruppen ska redovisa hur olika tänkbara förändringar kan tänkas påverka möjligheterna att klara upp brott.
Läs mer
CIRKULÄR
20 juni 2013
Cirkulär 21 2013 Vägledande uttalande angående omfattningen av advokatens tystnadsplikt m.m.
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
13 augusti 2013
Inspelning av förhör under förundersökningen
Fler remissvar
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Advokat som förordnats till målsägandebiträde för modern borde inte ha åtagit sig uppdrag som särskild företrädare för barnen. Erinran
Fler disciplinavgöranden
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
15 augusti 2013
Är det dags att skrota den svenska offentlighetsprincipen?
Frågan är aktuell och provocerande. Ånyo har det visat sig att djupt integritetskänslig information på olika områden, normalt åtkommen i öppna register, har publicerats på ”cyniska” sajter som drar nytta av den svenska offentlighetsprincipen.
Läs blogginlägget!
ADOKATDAGARNA
Nu med komplett program.
Läs mer!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti
22 aug
Disciplinnämnden sammanträder

30 aug
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
Fler kalenderhändelser
KURSER
4 september
Att driva advokatbyrå - framgångsfaktorer


5-6 september
Företagsvärdering för jurister


17 september
Att sälja advokattjänster
Alla kurser