Ett av Advokatsamfundets syften är, enligt stadgarna, att ”följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo”. Detta arbete bedrivs på flera sätt: genom direktkontakter med politiker och myndigheter på det rättsliga området, genom opinionsbildning och inte minst genom att yttra sig över förslag till ny lagstiftning.

Advokatsamfundet avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Du hittar remissvaren här.