Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Frågor och svar

Advokatsamfundet har sedan utbrottet av covid-19 fått ett mycket stort antal frågor om pandemins inverkan på advokatverksamheten i olika avseenden. För att underlätta för ledamöterna har vi här samlat svar på sådana frågor som vi har märkt är återkommande.

Klientkontakter

Kontakter med domstolar och myndigheter

Utbildning

Juridiska biblioteket

Klientkontakter

Är jag skyldig att träffa en klient fysiskt om det finns en risk för smittspridning?

Advokater arbetar på skilda sätt och har olika mycket kontakt med andra personer i sitt yrke. Med anledning av risken för smittspridning i fråga om klientkontakter hänvisar Advokatsamfundet till de råd som Regeringskansliet (Regeringskansliets länkar till myndighetssidor) (Regeringskansliets informationssida om regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset), Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande.

Advokatsamfundet vill erinra om att advokater och advokatbyråer i möjligaste mån under rådande förhållanden kan ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid klientkontakter. Det kan oftast vara lämpligast ur smittspridningssynvinkel både för advokaten och klienten. Det är dock viktigt att vara lyhörd för klientens inställning och behov så att de inte påverkas negativt. Vi vill också erinra om vikten av att även under rådande förhållanden se till att iaktta den tystnads- och diskretionsplikt som följer av god advokatsed.

Kontakter med domstolar och myndigheter

Med anledning av coronakrisen har flera förhandlingar blivit inställda och uppskjutna. När en förhandling skjuts upp fördröjs också möjligheten till ersättning för redan utfört arbete, vilket kan påverka advokatverksamhetens likviditet. Vad kan man göra?

Advokatsamfundet har skrivit till Domstolsverket i frågan. Vi har också skrivit till samtliga domstolar i Sverige samt Migrationsverket och påpekat att man som rättsligt biträde bör få möjlighet att begära förskott på hittills nedlagd tid (Advokatsamfundets skrivelse till Sveriges domstolar om hanteringen av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning) (Advokatsamfundets skrivelse till Migrationsverket om hantering av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden m.m.). Det är rätten i varje enskilt mål och ärende som avgör om förutsättningarna för förskottsbetalning är uppfyllda. Advokatsamfundets skrivelser ska ha spridits ut i den dömande verksamheten, och du som advokat har därmed förhoppningsvis bättre förutsättningar än annars att få gehör för din framställning om förskottsbetalning, i enlighet med de bestämmelser som finns i rättshjälpslagen, i rättshjälpsförordningen och i praxis.

Migrationsverket har gått ut med information om att Migrationsverkets verksamhet i Sverige i nuläget fortgår som vanligt, där verket bland annat meddelar att myndigheten inte har personalansvar för offentliga biträden. På vissa platser tvingas många personer samlas i väntrum samtidigt, vilket inte känns rimligt med tanke på risken för smittspridning. Hur ska vi förhålla oss?

Det är många advokater som har hört av sig med liknande frågor. Man kan konstatera att coronavirusets utbredning verkligen sätter samhället på prov.

När det gäller advokaters kontakter med myndigheter och domstolar är det många aspekter som måste beaktas. Advokatsamfundet har hittills inte ansett att det finns fog för att gå ut med någon allmän rekommendation om att advokater ska avhålla sig från fysiska kontakter eller vägra inställa sig till möten eller förhandlingar. Det kan samtidigt sägas att vi har fått flera frågor från advokater som undrar hur de ska göra när domstolar eller myndigheter till exempel vill hålla förhandling på länk i stället för i rättssalen, trots att det framstår som sämre för klienten.

I en skrivelse till Migrationsverket har Advokatsamfundet uppmärksammat problemet med risken för smittspridning i Migrationsverkets väntrum och framhållit att det är angeläget att skyndsamt hitta en lösning på problemet.     

När det gäller dessa frågor hänvisar vi i nuläget till den information vi publicerat och löpande uppdaterar på vår webbplats. Där kan man läsa om de bedömningar Advokatsamfundet har gjort om hur man som advokat bör hantera olika yrkeskontakter.  I korthet handlar det om att man måste ta ställning i det enskilda fallet med följande utgångspunkter (inte rangordnade).

  • Advokatens egen hälsa
  • Risken att smitta någon annan
  • Risken att själv bli smittad
  • Hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed.

Advokatsamfundet har full förståelse för att detta leder till svåra avvägningar, men en individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Är advokatens verksamhet att anse som samhällsviktig funktion, och är advokater som arbetar med vissa mål därmed omfattade av myndigheternas särskilda regler för att säkerställa att de kan utföra sina uppdrag?

Advokatsamfundet har skickat en hemställan till regeringen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om detta, varefter MSB tog med offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden i mål med tvingande tidsfrister i exempellistan med samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Advokatsamfundet finner det glädjande att MSB direkt tog till sig samfundets argument och tog med de nämnda rättsliga biträdena i sin lista över verksamheter som ska anses vara samhällsviktiga. Advokatsamfundet har också framhållit för MSB att andra rättsliga biträden och även konkursförvaltare med flera bör anses utföra samhällsviktig verksamhet.

Advokater har erfarit att olika avdelningar på samma domstol har skilda åsikter om huruvida advokaten kan närvara via telefon eller video, eller inte. Vissa advokater har även blivit rekommenderade att inte längre vara listade för vissa uppdrag om de av rädsla för coronaviruset inte vågar inställa sig till förhandling etc. Hur bör man agera?

Hur man som advokat ska förhålla sig i ett enskilt ärende till närvaro per telefon eller video kan skilja sig åt beroende på omständigheterna. Advokaten måste göra en bedömning i det enskilda fallet med följande utgångspunkter (som inte är rangordnade).

  • Advokatens egen hälsa
  • Risken att smitta någon annan
  • Risken att själv bli smittad
  • Hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed.

Rättssäkerheten för klienterna måste upprätthållas och värnas även i exceptionella tider, men självklart måste hälsa och risken för smittspridning komma i första hand.

En advokat bör alltid kommunicera sin oro över att personligen inställa sig till olika former av förhandlingar med handläggande domare och, om nödvändigt, med domstolschefen, för att på så sätt finna den bästa lösningen i det enskilda fallet. Det är inte acceptabelt att advokater tvingas ”avlista sig” till följd av oro för virussmitta.

Kan jag av rätten entledigas som offentlig försvarare i mål utan frihetsberövanden enbart på den grunden att jag som advokat är över 70 år och därmed enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska begränsa mina sociala kontakter och undvika att vistas på platser där människor samlas och därför har verkat för att i närtid utsatt huvudförhandling ställts in?

Även om utsatt huvudförhandling har fått ställas in på grund av pågående covid-19-pandemi samt att rätten anser att det finns risk för att målet inte kommer att kunna prövas inom överskådlig tid och att den tilltalades rätt att få sin sak prövad inom rimlig tid därmed riskeras, kan en offentlig försvarare över 70 år inte entledigas enbart på grund av sin ålder ens under rådande exceptionella omständigheter. Under förutsättning att klienten vill ha kvar dig som offentlig försvarare (principen om det fria advokatvalet), kan normalt inte din ålder, ens i ljuset av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, anses utgöra en sådan grund som enligt 21:6 RB krävs för att rätten ska kunna entlediga dig som offentlig försvarare. Dessutom skulle entledigande av försvarare över 70 år innebära avsevärda tidsutdräkter av målets beredning och stora kostnadsökningar för det allmänna. Såsom framgår av Göta hovrätts beslut den 11 maj 2020 i mål nr B 2346-19 om entledigande av offentliga försvarare kan dock klientens rätt att få misstankarna mot honom eller henne inom rimlig tid ur ett rättssäkerhetsperspektiv behöva viktas mot klientens rätt att biträdas av viss vald offentlig försvarare. Sannolikt kommer Högsta domstolen att få avgöra om en offentlig försvarares ålder i sig utifrån myndigheternas rekommendationer under rådande exceptionella pandemiförhållanden kan anses utgöra grund för entledigande.

Migrationsverket har infört nya rutiner för muntliga utredningar och erbjuder mig som ombud/offentligt biträde inget annat sätt att delta vid utredning än per videolänk/telefon. Jag anser att detta inte är tillräckligt för att tillvarata klientens intressen i det aktuella ärendet och befarar att det kan komma att hota klientens möjligheter till en rättssäker prövning. Hur ser Advokatsamfundet på detta?

En advokat måste i varje enskilt fall ta ställning till hur han eller hon ska fullgöra sitt uppdrag utifrån flera aspekter. Under rådande situation med virusspridning i samhället måste risken att smittas eller smitta andra beaktas, men givetvis också hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed. Advokatens främsta plikt i sin yrkesroll är att visa trohet och lojalitet mot klienten.

När det gäller vissa mål och ärenden kan advokatens närvaro, av rättssäkerhetsskäl, vara av stor vikt för att klientens processuella rättigheter ska kunna tillvaratas. När det gäller frågan om användningen av videolänk, telefon eller annan teknik som begränsar möjligheten till personlig närvaro är det angeläget att en advokat bevakar sin klients intressen på bästa sätt genom att, vid behov, lyfta fram argument mot användandet av sådan teknik. En advokat kan inte åläggas att medverka till att rättssäkerheten för klienten försvagas på grund av problem i myndigheternas och domstolarnas praktiska handläggning av ärenden eller mål.

Med hänsyn till asylärendenas särskilda karaktär, där sökanden inte kan kommunicera på sitt eget språk och beslutet om uppehållstillstånd ofta vilar på sökandens trovärdighet och tillförlitligheten av den sökandes muntliga uppgifter, är det särskilt viktigt att asylutredningar kan genomföras på ett rättssäkert sätt. Att som advokat, under sådana förhållanden, utan förbehåll acceptera medverkan vid utredningen enbart per videolänk eller telefon, kan strida mot god advokatsed om det medför att klientens intressen inte går att tillvarata på bästa möjliga sätt. I varje ärende måste advokaten göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall kanske rättssäkerheten inte försvagas men i andra gör den det för klienten. Om man bedömer att utredningen inte kan göras för klienten på ett rättssäkert sätt genom medverkan per videolänk/telefon så ska detta påtalas.

Advokatsamfundets generalsekreterare har i en skrivelse till Migrationsverket uppmärksammat problemet och påtalat vikten av att advokater som önskar närvara personligen vid muntliga utredningar tillsammans med sin klient bereds tillfälle att göra detta.

Utbildning

Tänker samfundet minska, alternativt ta bort, utbildningskravet på 18 timmar för 2020?

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 16 april 2020 att tillfälligt ändra Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater på så sätt att yrkesverksam advokat för kalenderåret 2020 inte är skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad utbildning (2.1 riktlinjerna).

Advokatsamfundets cirkulär nr 10/2020 Information angående tillfällig ändring av riktlinjer för professionell vidareutbildning med anledning av coronaviruset

Utbildning som yrkesverksam advokat redan har genomgått eller genomgår under kalenderåret 2020 får överföras till 2021. Sådan överföring får ske med maximalt 12 timmar.

Kommer det att finnas utökade möjligheter till dispens från utbildningskravet?

Mot bakgrund av styrelsens beslut den 16 april 2020 behövs inte dispens för utbildning under kalenderåret 2020.

Kommer advokater under 2020 att kunna tillgodoräkna sig fler än de 6 timmar som gäller idag som e-kurser?

Nej, men flertalet kurser som är livesända räknas som vanlig lärarledd kurs och inte som en e-kurs, se svar på fråga nedan. Utbildningsavdelningen kommer att erbjuda vissa kurser som livesända webbkurser framöver mot bakgrund av rådande förhållanden. Mer information finns på Advokatakademiens webbplats.

Kan man räkna livesänd kurs som vanlig lärarledd kurs?

Ja, under förutsättning att det gäller strukturerad utbildning, att livesändningen sker med både bild och ljud samt att deltagande i kursen kan kontrolleras. Advokatakademien kommer under våren att börja erbjuda livesända lärarledda kurser som räknas som en lärarledd kurs och inte e-kurs. Mer information publiceras löpande på Advokatakademiens webbplats. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se om du har frågor.

Kommer det ersättningstillfällen för inställda fortbildningskurser?

Kurser som ställs in under våren får ett ersättningsdatum, och berörda informeras. Mer information publiceras löpande på Advokatakademiens webbplats. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se om du har frågor.

Från och med slutet av augusti planerar vi att börja med fysiska fortbildningskurser igen, men kommer också att fortsätta erbjuda kurser via länk. Läs mer på www.advokatakademien.se.

Om jag har fått en inställd examination, vad händer då?

Vi erbjuder examen via länk för alla dem som har fått inställda examinationer och har pågående inträdesärenden. Berörda kommer att informeras. Vi arbetar också på att lösa samtliga inbokade examinationer på ett fullgott sätt under rådande omständigheter och kommer så snart som möjligt att erbjuda nya förslag på examination där risken för smittspridning minimeras.

Nyhet 2020-06-26: Utifrån en ny helhetsbedömning 2020-06-26 planerar vi att återuppta ordinarie delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Särskilda åtgärder kommer att vidtas av konferenshotellen och Advokatakademien för att minimera riskerna. Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda vissa examenstillfällen via länk. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information.

Jag var bokad på en delkurs som har ställts in. När kommer ett nytt tillfälle?

Vi arbetar på att kunna erbjuda ersättningskurser så fort läget och myndigheternas rekommendationer gör det möjligt. 

Nyhet 2020-06-26: Utifrån en ny helhetsbedömning 2020-06-26 planerar vi att återuppta ordinarie delkurser och advokatexamen från slutet av augusti. Särskilda åtgärder kommer att vidtas av konferenshotellen och Advokatakademien för att minimera riskerna. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se för mer information.

Juridiska biblioteket

Håller Juridiska biblioteket öppet?

Ja, biblioteket är öppet som vanligt, men vi bevakar att det samlade antalet besökare inte blir för stort och bevakar i övrigt i möjligaste mån att myndigheternas rekommendationer om smittspridning efterföljs.