Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen

Här redovisas Advokatsamfundets arbete med att bevaka advokaternas intressen med anledning av coronaviruset.

Advokatsamfundet arbetar aktivt och löpande med att bevaka advokaternas intressen och frågeställningar med anledning av coronavirusets spridning.

Hittills har bland annat följande åtgärder vidtagits.

Advokatsamfundet har tillskrivit Domstolsverket med anledning av att domstolar ställer in vissa mål, vilket får ekonomiska konsekvenser för de ombud som har rätt till ersättning av statliga medel. Advokatsamfundet har tillskrivit Domstolsverket och frågat om myndigheten kan verka för en samlad dialog med domstolarna om möjligheten för advokater som har förordnanden som rättsliga biträden att kunna delfakturera för redan nedlagd tid i mål som inte kommer att kunna slutföras inom överskådlig tid. Advokatsamfundet fick den 23 mars 2020 svar från Domstolsverket att myndigheten inte har möjlighet att samordna en dialog eftersom domstolarna är självständiga myndigheter och att det är upp till varje domare att, utifrån rådande lagstiftning och praxis, besluta om förskott på ersättningar. Mot bakgrund av Domstolsverkets svar vill Advokatsamfundet erinra om möjligheten att göra framställningar om förskottsbetalningar i de enskilda fallen i enlighet med de bestämmelser som finns i rättshjälpslagen, rättshjälpsförordningen samt praxis.

Advokatsamfundet gjorde den 23 mars 2020 en hemställan till Justitiedepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap angående att advokater som utför uppdrag i landets domstolar som rättsligt biträde ska anses ha en samhällsviktig funktion. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit med offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden i mål med tvingande tidsfrister i exempellistan på samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Advokatsamfundet finner det glädjande att MSB direkt tog till sig samfundets argument och tog med de nämnda rättsliga biträdena i sin lista över verksamheter som ska anses vara samhällsviktiga.

Advokatsamfundet har den 27 mars 2020 tillskrivit samtliga Sveriges domstolar angående hanteringen av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Den 27 mars 2020 har Advokatsamfundet tillskrivit Migrationsverket angående hantering av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden samt också angående oroande uppgifter som framkommit om den situation som råder vid besök i vissa av Migrationsverkets lokaler där ombud och offentliga biträden tvingats vistas i väntrum med ett mycket stort antal besökare i väntan på sina inbokade möten.
Migrationsverket besvarade den 6 april Advokatsamfundets skrivelse om rutiner för förskottsbetalningar och om åtgärder för att minska smittspridningsrisk.

Lördagen den 4 april remitterade regeringen ett utkast till lagrådsremiss med förslag om att det i smittskyddslagen (2004:168) införs bestämmelser som ger regeringen, inom grundlagens ramar, rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19. Advokatsamfundet fick inte utkastet på remiss, men valde att ändå avge ett yttrande, med flera kritiska synpunkter på förslaget. Läs Advokatsamfundets remissvar.

Advokatsamfundet sände den 7 april en skrivelse till samtliga försäkringsbolag anslutna till Ombudskostnadsnämnden om försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 16 april 2020 att tillfälligt ändra Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater på så sätt att yrkesverksam advokat för kalenderåret 2020 inte är skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad utbildning (2.1 riktlinjerna). Utbildning som yrkesverksam advokat redan har genomgått eller genomgår under kalenderåret 2020 får överföras till 2021. Sådan överföring får ske med maximalt 12 timmar. Se Advokatsamfundets cirkulär nr 10/2020 Information angående tillfällig ändring av riktlinjer för professionell vidareutbildning med anledning av coronaviruset.

Mot bakgrund av styrelsens beslut behövs inte dispens för utbildning under kalenderåret 2020.

Advokatakademien kommer att erbjuda vissa kurser som livesända webbkurser mot bakgrund av rådande förhållanden. De flesta av de livesända kurserna räknas som vanlig lärarledd kurs och inte som e-kurs. Mer information finns på Advokatakademiens webbplats.

Advokatsamfundet sände den 15 maj en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör om Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med anledning av coronavirusets spridning.
Migrationsverket besvarade den 4 juni Advokatsamfundets skrivelse.