Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen

Här redovisas Advokatsamfundets arbete med att bevaka advokaternas intressen med anledning av coronaviruset.

Advokatsamfundet arbetar aktivt och löpande med att bevaka advokaternas intressen och frågeställningar med anledning av coronavirusets spridning.

Hittills har bland annat följande åtgärder vidtagits.

Den 28 januari 2021 sände Advokatsamfundet en skrivelse till cheferna för alla domstolar i Sverige samt till Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket om arbetsförhållandena för advokater hos domstolar och andra myndigheter under den pågående coronapandemin. I skrivelsen påtalar Advokatsamfundet att advokater med uppdrag som försvarare eller rättsliga biträden ofta har arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans, utan att de är tvungna att inställa sig till domstolssammanträden och förhör där kontakt med andra människor inte kan undvikas. Många advokater har framfört synpunkter till Advokatsamfundet på att deras arbetsmiljö hos domstolar och myndigheter ur smittskyddsperspektiv inte alltid är godtagbar och på att advokaternas situation inte beaktas på samma sätt som för övriga aktörer. Till exempel förekommer det att förhör och förhandlingar hålls i alltför små lokaler, att skyddsbarriärer sätts upp mellan rättens ledamöter men inte mellan övriga domstolsaktörer och att utrymmen för digitala möten saknar ytor för advokaternas dokument och arbetsredskap. Advokatsamfundet hoppas i skrivelsen att myndigheterna ska visa förståelse för advokaternas arbetsmiljö när de fullgör sina biträdesuppdrag och att myndigheterna ska beakta advokaternas synpunkter i större utsträckning än i dag.
Polismyndigheten svarade på Advokatsamfundets skrivelse den 4 februari.
Växjö tingsrätt svarade på skrivelsen den 5 februari.
Nacka tingsrätt skickade den 5 februari information till Advokatsamfundet m.fl. om närvaro vid förhandling i Södertörns tingsrätt via videolänk från häktesrum i Nacka tingsrätt.
Kriminalvården svarade på Advokatsamfundets skrivelse den 11 februari.

Advokatsamfundet sände den 15 maj 2020 en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör om Migrationsverkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med anledning av coronavirusets spridning. Migrationsverket besvarade den 4 juni Advokatsamfundets skrivelse.

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 16 april 2020 att tillfälligt ändra Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater på så sätt att yrkesverksam advokat för kalenderåret 2020 inte är skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad utbildning (2.1 riktlinjerna). Utbildning som yrkesverksam advokat redan har genomgått eller genomgår under kalenderåret 2020 får överföras till 2021. Sådan överföring får ske med maximalt 12 timmar. Se Advokatsamfundets cirkulär nr 10/2020 Information angående tillfällig ändring av riktlinjer för professionell vidareutbildning med anledning av coronaviruset. Mot bakgrund av styrelsens beslut behövs inte dispens för utbildning under kalenderåret 2020. Advokatakademien kommer att erbjuda vissa kurser som livesända webbkurser mot bakgrund av rådande förhållanden. De flesta av de livesända kurserna räknas som vanlig lärarledd kurs och inte som e-kurs. Mer information finns på Advokatakademiens webbplats.

Advokatsamfundet sände den 7 april 2020 en skrivelse till samtliga försäkringsbolag anslutna till Ombudskostnadsnämnden om försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Lördagen den 4 april 2020 remitterade regeringen ett utkast till lagrådsremiss med förslag om att det i smittskyddslagen (2004:168) införs bestämmelser som ger regeringen, inom grundlagens ramar, rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19. Advokatsamfundet fick inte utkastet på remiss, men valde att ändå avge ett yttrande, med flera kritiska synpunkter på förslaget. Läs Advokatsamfundets remissvar.

Den 27 mars 2020 har Advokatsamfundet tillskrivit Migrationsverket angående hantering av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden samt också angående oroande uppgifter som framkommit om den situation som råder vid besök i vissa av Migrationsverkets lokaler där ombud och offentliga biträden tvingats vistas i väntrum med ett mycket stort antal besökare i väntan på sina inbokade möten. Migrationsverket besvarade den 6 april Advokatsamfundets skrivelse om rutiner för förskottsbetalningar och om åtgärder för att minska smittspridningsrisk.

Advokatsamfundet har den 27 mars 2020 tillskrivit samtliga Sveriges domstolar angående hanteringen av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Advokatsamfundet gjorde den 23 mars 2020 en hemställan till Justitiedepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap angående att advokater som utför uppdrag i landets domstolar som rättsligt biträde ska anses ha en samhällsviktig funktion. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit med offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden i mål med tvingande tidsfrister i exempellistan på samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Advokatsamfundet finner det glädjande att MSB direkt tog till sig samfundets argument och tog med de nämnda rättsliga biträdena i sin lista över verksamheter som ska anses vara samhällsviktiga.

Advokatsamfundet har tillskrivit Domstolsverket med anledning av att domstolar ställer in vissa mål, vilket får ekonomiska konsekvenser för de ombud som har rätt till ersättning av statliga medel. Advokatsamfundet har tillskrivit Domstolsverket och frågat om myndigheten kan verka för en samlad dialog med domstolarna om möjligheten för advokater som har förordnanden som rättsliga biträden att kunna delfakturera för redan nedlagd tid i mål som inte kommer att kunna slutföras inom överskådlig tid. Advokatsamfundet fick den 23 mars 2020 svar från Domstolsverket att myndigheten inte har möjlighet att samordna en dialog eftersom domstolarna är självständiga myndigheter och att det är upp till varje domare att, utifrån rådande lagstiftning och praxis, besluta om förskott på ersättningar. Mot bakgrund av Domstolsverkets svar vill Advokatsamfundet erinra om möjligheten att göra framställningar om förskottsbetalningar i de enskilda fallen i enlighet med de bestämmelser som finns i rättshjälpslagen, rättshjälpsförordningen samt praxis.